Luontoisedut - mitä ne ovat ja miten niitä verotetaan?

18.05.2023


Tässä kirjoituksessa käsittelemme luontoisetuja ja niiden verotusta. Jos olet koskaan kuullut luontoiseduista, mutta et ole ihan varma, mitä ne tarkoittavat, olet oikeassa paikassa! 

Luontoisetujen käsite

Aloitetaan tutustumalla tarkemmin luontoisetujen käsitteeseen. Yksinkertaisesti sanottuna luontoisetu on työnantajan tarjoama vastike työntekijälle, joka ei ole rahapalkkaa. 

Luontoisetujen ja rahapalkan ero

Kuvitellaan tilanne, jossa työnantaja ja työntekijä solmivat sopimuksen, jossa työntekijä sitoutuu suorittamaan sovitut työtehtävät kuukausittain. Sopimuksen mukaisesti työnantaja maksaa työntekijälle korvauksen tehdystä työstä. Yleensä tämä korvaus maksetaan rahana, mikä tunnetaan nimellä rahapalkka. 

Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia siitä, että osa korvauksesta annetaan muuna kuin rahana, kuten hyödykkeenä tai palveluna. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijä saa vastiketta työstään jollakin muulla tavalla kuin rahallisesti. Tätä kutsutaan luontoiseduksi. On myös mahdollista, että työntekijä saa koko korvauksen luontoisetuna, jolloin palkka ei ole lainkaan rahaa vaan koostuu pelkästään erilaisista etuuksista tai hyödykkeistä.

Luontoisetujen ja henkilökuntaetujen ero

On tärkeää huomata, että luontoisetu ei koske tilannetta, jossa työnantaja korvaa työntekijälle hyödykkeen, jonka tämä on hankkinut omalla rahallaan. Tällaisessa tapauksessa työnantajan maksama summa lasketaan osaksi rahapalkkaa. 

Luontoisetu tarkoittaa sitä, että työnantaja tarjoaa työntekijälle käyttöoikeuden tiettyyn hyödykkeeseen. Kuitenkin omistusoikeus kyseiseen hyödykkeeseen säilyy työnantajalla. Yleensä työntekijän käyttöoikeus päättyy viimeistään silloin, kun työsuhde päättyy. Tällöin työntekijällä ei ole enää oikeutta hyödykkeeseen, vaan se jää työnantajan omistukseen.

On tärkeää erottaa toisistaan luontoisedut ja henkilökuntaedut, vaikka ne saattavat joskus aiheuttaa sekaannusta. Luontoisetu ja henkilökuntaetu ovat kuitenkin erillisiä käsitteitä. Henkilökuntaedut ovat etuja, jotka annetaan työntekijöille tai joissakin tapauksissa entisille työntekijöille, eivätkä ne ole suora korvaus tehdystä työstä. Näin ollen henkilökuntaedut eivät ole osa palkkaa. Luontoisedut puolestaan ovat yleensä osa työsuhteen ehtoja ja niistä voidaan sopia kunkin työntekijän kanssa erikseen.

Henkilökuntaetu voi olla kokonaan tai osittain verovapaa etu, mikä tarkoittaa, että sitä ei veroteta lainkaan tai sitä verotetaan vain osittain. Tämä verovapaus edellyttää yleensä, että etu on tarjolla koko henkilökunnalle kollektiivisesti. Esimerkkejä verovapaista henkilökuntaeduista voivat olla virkistysmahdollisuudet ja omaehtoinen liikunta- ja kulttuuritoiminta. Toisaalta luontoisetu on osa työntekijän palkkaa. Se tarkoittaa, että työnantaja tarjoaa työntekijälle hyödykkeitä tai palveluita rahapalkan lisäksi osana työsuhdetta. Luontoisetuja voivat olla esimerkiksi työsuhdeauto, asunto tai puhelinetu. 

Luontoisetujen veronalaisuus ja verotusarvon määritys

Myös luontoisetu, samoin kuin rahana maksettu palkka, katsotaan verotuksessa veronalaiseksi ansiotuloksi. On kuitenkin olemassa myös verovapaita luontoisetuja, joita voidaan tarjota työntekijälle. Tällaisia etuja ovat esimerkiksi polkupyöräetu ja matkalippu työpaikan ja asunnon välisiä matkoja varten. Näitä etuja voi saada verovapaasti tietylle summalle asti.

Annetuille luontoiseduilla lasketaan aina verotettava arvo, jonka mukaan kyseistä etua verotetaan. Verotettava arvo lasketaan joko käypien arvojen perusteella tai Verohallinnon luontoisetupäätöksen mukaisesti.

Luontoisetupäätös on Verohallinnon vuosittain julkaisema päätös, jossa vahvistetaan arvot yleisimmille luontoiseduille. Nämä arvot toimivat perustana luontoisetujen verotuksessa. Työntekijän tulee olla työ- tai virkasuhteessa työnantajaan, jotta luontoisedut voidaan arvottaa Verohallinnon luontoisetupäätöksen mukaisiin arvoihin. Jos henkilö ei ole työsuhteessa työnantajaan, saatu etu arvostetaan käypään arvoon, joka yleensä vastaa hankinnasta aiheutuneita kustannuksia.

Kuitenkin henkilökohtaisten palkkioiden saajille annetut luontoisedut voidaan arvostaa myös luontoisetupäätöksen mukaisesti, vaikka he eivät olisikaan työnantajan työsuhteessa. Tällaisia henkilökohtaisia palkkioita voivat olla esimerkiksi hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja toimitusjohtajan palkkio.

Muutokset luontoisedun arvoon

Edun voimassaolon aikana edun kohteeseen saattaa tulla muutoksia, jotka vaikuttavat edun arvoon. Esimerkiksi sähköpyörään voidaan hankkia uusi akku tai muita varusteita, mikä pidentää hyödykkeen käyttöikää. Tällaiset muutokset on otettava huomioon edun arvoa määritettäessä. 

Yksityiskäytön osuus

Luontoisetu verotetaan aina sen yksityiskäytön osuuden perusteella. Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa työnantaja tarjoaa työntekijälle hallitsemansa asunnon luontoisetuna, mutta kyseinen asunto on samalla osittain yrityksen edustuskäytössä. Tässä tapauksessa työntekijää verotetaan ainoastaan asunnon yksityiskäytön osuudesta. 

Verotusajankohta

Luontoisetujen verotusajankohta määräytyy niin sanotun nautintaperiaatteen mukaisesti. Nautintaperiaate tarkoittaa, että etu on sen ajankohdan tuloa, jolloin se on ollut palkansaajan käytettävissä. Kalenterivuoden vaihteessa voi kuitenkin tulla vastaan tilanne, jolloin esimerkiksi joulukuun 2022 palkkaan sisältyvä luontoisetu maksetaan vasta tammikuun 2023 puolella. Tällöin kyseinen luontoisetu verotetaan vuoden 2023 tulona.

Säännölliset ja kertaluonteiset edut

Luontoisedut ovat yleensä säännöllisiä etuja, jotka toistuvat kuukausittain. Esimerkiksi työnantajan tarjoama puhelinliittymä on sellainen etu, joka on palkansaajan käytettävissä joka kuukausi. Kuitenkin luontoisetu voi olla myös kertaluonteinen. Tällainen etu voi ilmetä esimerkiksi silloin, kun työntekijä käyttää työnantajan omistamaa autoa kertaluonteisesti omiin ajoihinsa. Tällaiset kertaluonteiset edut eivät välttämättä toistu säännöllisesti, vaan ne liittyvät yksittäisiin tapahtumiin tai tilanteisiin.

Luontoisedut osakeyhtiön omistajille 

Osakeyhtiön omistajat voivat saada luontoisetuja omasta yhtiöstään, koska he voivat nostaa palkkaa yrityksestä. Yrittäjät voivat luonnollisesti nostaa palkkaa omasta yrityksestään, ja tämä palkka voi sisältää myös luontoisetuja. Toisaalta toiminimiyrittäjät eivät voi nostaa palkkaa yrityksestään eivätkä voi tarjota itselleen luontoisetuja samalla tavalla kuin osakeyhtiön omistajat. 

Hyödyt työnantajalle ja työntekijöille

Luontoisetujen tarjoaminen voi lisätä työntekijöiden sitoutumista ja tyytyväisyyttä työnantajaan. Esimerkiksi polkupyöräetu voi edistää terveyttä ja liikkumista työmatkoilla, mikä parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä. Samalla se voi säästää työntekijöiden omia kustannuksia esimerkiksi polttoaineen tai joukkoliikenteen kustannusten osalta.

On totta, että työnantajalle aiheutuu kustannuksia pyörän hankinnasta ja huoltamisesta. Kuitenkin pyörän hankinta- ja huoltokustannukset voidaan vähentää yhtiön tuloverotuksessa, mikä toisaalta lieventää näitä kustannuksia. On kuitenkin hyvä huomata, että arvonlisäveron osalta vähennysoikeutta ei yleensä ole, koska kyseiset hyödykkeet tulevat henkilökunnan yksityiskäyttöön.

Kaiken kaikkiaan luontoisetujen tarjoaminen on loistava työkalu työntekijöiden motivoinnissa ja työhyvinvoinnin edistämisessä. Ne voivat parantaa työnantajan mainetta ja auttaa luomaan positiivista työkulttuuria, joka houkuttelee ja sitouttaa lahjakkaita työntekijöitä.