Palkkatukeen muutoksia 1.7.2023 lähtien!

22.05.2023

Uudistettu palkkatuki: Tavoitteena yksinkertaisempi ja laajempi tuki

Palkkatukea koskevaan lainsäädäntöön tulee uudistuksia! Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman tiedotteen mukaan, uudistettua palkkatukea koskevan lainsäädännön tavoitteena on yksinkertaistaa järjestelmää ja lisätä tuen käyttöä yrityksissä. Uusi laki astuu voimaan 1.7.2023. Valtioneuvosto.fi Työ- ja elinkeinoministeriö, tiedote 23.3.2023.

Hallituksen esitys palkkatukiuudistuksesta annettiin eduskunnalle 19.9.2022. Eduskunta hyväksyi lain 17.2.2023 ja se sai tasavallan presidentin vahvistuksen 23.3.2023. https://tem.fi/palkkatuki

Palkkatuen tarkoitus ja myöntäminen

Palkkatuella tarkoitetaan tukea, joka on annettu työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi. Palkkatuki auttaa työntekijöitä työllistymään, esimerkiksi tilanteissa, joissa oma ammatillinen osaaminen ei vielä ole tarpeeksi riittävää tai heillä on sairauksia, jotka vaikuttavat heikentävästi työtehtävistä suoriutumiseen. Palkkatuen työnantajalle voi myöntää Työ- ja elinkeinotoimisto. 

Palkkatuen kesto

Uudistuksen myötä palkkatukea voidaan myöntää jatkossa pääsääntöisesti viideksi tai kymmeneksi kuukaudeksi. Tukea voidaan myöntää kymmeneksi kuukaudeksi, jos tuella palkattava on ollut työtön vähintään 12 kuukautta välittömästi palkkatuen myöntämistä edeltäneiden 14 kuukauden aikana.

Alentuneesti työkykyisen palkkaamiseen myönnetty palkkatuki samoin kuin yhdistyksille, säätiöille tai rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille myönnetty 100 prosentin palkkatuki myönnetään kymmenen kuukauden ajalle. 

Oppisopimuskoulutuksella työskentelevälle työntekijälle palkkatuki myönnetään enintään oppisopimuskoulutuksen keston ajalle. Lain pykälän mukaan oppisopimuskoulutukseen myönnettävän palkkatuen kesto on palkkatukea myönnettäessä mitoitettava koko sille ajalle, jonka työ- ja elinkeinotoimisto arvioi tarkoituksenmukaiseksi. Tukea voidaan jatkaa, jos henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukainen oppisopimuskoulutuksen kesto muuttuu koulutuksen aikana. 10 § Palkkatuki oppisopimuskoulutukseen (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta)

Palkkatuki myönnetään enintään työsuhteen keston ajalle.

Palkkatuki ei korvaa jatkossa palkan sivukuluja ja lomarahaa

Palkkatuella ei voi jatkossa korvata työantajan sivukuluja eikä työntekijälle maksettavaa lomarahaa. (jos vuosiloma-ajan palkka maksetaan työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaan lomarahana, voidaan lomarahasta työnantajan pyynnöstä lukea palkkakustannuksiin osuus, joka vastaa palkkatukijakson aikana pidettyä vuosilomaa)

Palkkatukisummat ja alentuneesti työkykyisen palkkaaminen

Maksettavan palkkatuen enimmäismäärät kuukaudessa ovat 1.260 euroa, 1.770 euroa ja 2.020 euroa.

1.770 euron palkkatukea voi saada alentuneesti työkykyisen henkilön palkkaamiseen, eli kun työttömän työnhakijan mahdollisuudet sopivan työn saamiseen ovat olennaisesti vähentyneet vamman tai sairauden vuoksi. Yhdistyksille, säätiöille tai rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle myönnettävä 100 prosentin palkkatuen enimmäismäärä on 2.020 euroa

Palkkatuen määrä on 50 prosenttia hyväksytyistä palkkakustannuksista. Alentuneesti työkykyisen palkkaamisen myönnettävän palkkatuen määrä on 70 % hyväksytyistä palkkakustannuksista.

Palkkatukea ei myönnetä saman henkilön työsuhteesta aiheutuviin palkkakustannuksiin, jos tuen päättymisestä on kulunut alle kolme vuotta. Palkkatukea voidaan kuitenkin myöntää saman työntekijän kohdalla eri työnantajalle, jos palkkatuen ehdot muutoin täyttyvät.

Vamman tai sairauden perusteella myönnetty palkkatuki voi jatkua samalla työnantajalla, jatkoa voi hakea enintään 24 kuukautta kerrallaan.

Yhdistykset voivat saada jatkossakin 100 prosentin palkkatukea

100 prosentin palkkatukea voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle tai rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle muuhun kuin elinkeinotoimintaan.

Lain mukaan, tuella palkattavan tulee olla ollut työtön vähintään 24 kuukautta palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 28 kuukauden aikana. Palkkakustannuksiin luetaan palkkakustannukset, jotka vastaavat enintään 65 prosentin työaikaa alan säännöllisestä enimmäistyöajasta. Tukea myönnetään 10 kuukauden ajalle työsuhteen alkamisesta lukien, kuitenkin enintään työsuhteen keston ajaksi. 

100 prosentin palkkatuen määrä on tuella palkattavan hyväksytyt palkkauskustannukset korotettuna kertoimella 1,23.  8 § 100 prosentin palkkatuki (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta)

55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki

Käyttöön tulee uusi 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki, jonka tarkoituksen on edistää 55 vuotta täyttäneiden työllistymistä parantamalla heidän ammatillista osaamistansa tai yrittäjävalmiuksiaan.

Tukea palkkakustannuksiin voidaan myöntää, kun työsuhteeseen palkattava työtön työnhakija on täyttänyt 55 vuotta, työsuhteeseen palkkattava työtön työnhakija on ollut työtön vähintään 24 kuukautta työllistämistuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 28 kuukauden aikana ja muut lain edellytykset täyttyvät. Kts. 7 a luku 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta)

Tuen määrä on 70 prosenttia hyväksytyistä palkkakustannuksista, palkkatukea voidaan myöntää 10 kuukautta ja enintään 1.770 euroa kuukaudessa.

60 vuotta täyttäneiden pitäaikaistyöttömien palkkatuki

Jos työntekijä on palkkatuen myöntämishetkellä täyttänyt 60 vuotta ja ollut työttömänä vähintään 12 kuukautta välittömästi palkkatuen myöntämistä edeltäneiden 14 kuukauden aikana, voidaan palkkatukea myöntää 24 kuukaudeksi työsuhteen alusta lukea. 24 kuukauden jälkeen tuki voi jatkua samalla työnantajalla ja tukea voidaan myöntää enintään 24 kuukautta kerrallaan.

Velvoitetyöllistetty

Velvoitetyöntekijää koskevassa tilanteessa kunnalla on oikeus saada 50 prosenttia työllistämisvelvoitteen perusteella työllistämänsä henkilön palkkakustannuksista. Tukea myönnetään, kun työnantaja sitoutuu maksamaan vähintään työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai, jos sopimusta ei ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.

Kenelle palkkatukea voidaan myöntää?

Työ- ja elinkeinotoimista voi myöntää palkkatukea ammatillisen osaamisen parantamiseen, kun työsuhteeseen palkattava työtön työnhakija:

1) on 15-24 vuotias;

2) on täyttänyt 50 vuotta;

3) ei ole suorittanut ylioppilastutkintoa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua tutkintoa tai näihin rinnastettavaa ulkomaista toisen asteen tutkintoa;

4) on kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tarkoitettuun kotoutumissuunnitelmaan oikeutettu; tai

5) ei ole ollut ansiotyössä kuuden edellisen kuukauden aikana.

2 § Palkkatuki ammatillisen osaamisen parantamiseen (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta)

Lue aiheesta lisää:

Työ- ja elinkeinoministeriö - usein kysyttyjä kysymyksiä palkkatukiuudistuksesta

Valtioneuvosto - Palkkatukiuudistus yksinkertaistaa sääntelyä ja edistää heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta